Misioni

Të jemi të bashkuara, të marrim pjesë aktive në përpjekjet e shoqërisë për më shumë të drejta dhe liri për fuqizimin. real të vajzave dhe grave nëpërmjet pjesmarrjes së plotë në të gjithë sektorët e jetës ekonomike dhe politike